การรับเรื่องร้องเรียน

       บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการปฏิบัติต่อบริษัท พนักงาน ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เพื่อการรับฟังและตอบสนองความต้องการ ตลอดจนการบริหารจัดการ ดูแล แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ดังนั้น บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด จึงได้กำหนดนโยบาย เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
       1.1 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มี แคปปิตอล จำกัด เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
       1.2 เพื่อให้ความช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขให้กับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ
       1.3 เพื่อจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงานและพนักงานของบริษัท ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริต
       1.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการในระยะยาว ให้เกิดความพึงพอใจ
       1.5 เพื่อป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กับลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทมีการกระทำฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบายของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้   

       • การสมัครงาน
       • แบบสำรวจหรือการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
       • การเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
       • การขอเงินบริจาค
       • เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
       • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโดยรวมของบริษัท

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ และการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
       4.1 ผู้ร้องเรียนรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งเป็นความจริงทุกประการและรับทราบว่าการให้ข้อมูลเท็จต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ร้องเรียนถูกดำเนินการทางกฎหมายได้
       4.2 บริษัทจะดำเนินการรับเรื่อง ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียนของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการให้ได้รับการตอบสนองและแก้ไข ยกเว้น เรื่องดังต่อไปนี้
       (1) เรื่องร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท บุคลากรของบริษัท หรือคู่ค้าของบริษัท
       (2) เรื่องร้องเรียนที่ศาลมีคำวินิจฉัย คำสั่ง หรือคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
       (3) เรื่องที่ร้องเรียนซ้ำเรื่องเดิม กรณีที่บริษัท ดำเนินการจนผู้ร้องเรียนได้รับคำชี้แจงแล้ว หรือเรื่องร้องเรียนที่ข้อโต้แย้งผลการพิจารณา หรือเรื่องร้องเรียนที่การดำเนินงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
       (4) การขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลอื่น
       (5) เรื่องที่วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุได้ว่าเดือดร้อนเสียหายอย่างไร ต้องการให้ดำเนินการอย่างไร หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน รวมทั้งไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ ซึ่งบริษัทอาจรับเป็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น
       (6) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนให้แก่ส่วนกำกับดูแลกฎหมาย/ตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น
       (7) บริษัทจะปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนกับบุคคลอื่น หน่วยงานภายนอก หรือสาธารณชน กรณีต้องติดต่อประสานงานคู่ค้าให้พิจารณาใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวัง และได้รับความยินยอมในการให้ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน
       (8) ผู้ร้องเรียนยอมรับผลการแก้ไขปัญหาจากบริษัท ที่ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและอย่างเต็มความสามารถภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ โดยที่บริษัทและพนักงานบริษัท จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการร้องเรียนนี้
       (9) บริษัทประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วแต่กรณี เช่น การชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการดำเนินงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ทั้งด้านสินเชื่อ และด้านอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
       ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีส่วนงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบแล้วแต่กรณี

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
       ผู้ร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และต้องระบุรายละเอียดที่จะร้องเรียน พร้อมข้อมูลส่วนตัวและข้อเท็จจริงที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดต่อกลับ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับ หรือ E-mail หรือ Line ID หรือที่อยู่ติดต่อกลับ ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลก็ได้ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นความลับ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มายังช่องทางตามที่บริษัทกำหนดได้ ดังต่อไปนี้

       • ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ของบริษัท แนะนำ/ร้องเรียนบริการ กรุณากรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

       • ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส่วนกำกับดูแลกฎหมาย/ส่วนตรวจสอบ บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด สำนักงานใหญ่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

        • ช่องทางที่ 3 อีเมล: Complaint@meecapital.co.th

        – หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา กรุณาติดต่อ ส่วนกำกับดูแลกฎหมาย/ส่วนตรวจสอบ สามารถติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9040-51

        – สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ศศง.) คลิกดูรายละเอียด