รู้จัก มี แคปปิตอล…

 ประวัติความเป็นมา

   บริหารงานโดย คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช ประธานกรรมการผู้จัดการ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ต่อมากิจการได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ปัจจุบันบริษัทฯ เรามีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น) มีสาขาทั้งสิ้น 13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์ ดูแลให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ไม่ปิดบังอำพราง ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า… “คุณยิ้ม เรายิ้ม”

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “คุณยิ้ม เรายิ้ม ในทุกมิติ ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กันและกันได้”

พันธกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่ทำสัญญาโปร่งใส และเป็นธรรมต่อลูกค้า
ขายรถที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม
มีมาตรฐานการบริการเป็นเยี่ยม
ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ติดต่อเรา

 

โทร. 0-2613-9040-7

นโยบายบริษัท

บริษัทฯ จะสร้างความมั่นคง โดยการขยายความเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดแผนและเป้าหมายที่ดีและเหมาะสม ที่สำคัญจะเพิ่มยอดขายและยอดเก็บเงินทุก ๆ ปี ซึ่งการตั้งเป้าต่าง ๆ จะพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบ มองทิศทางอนาคตไปข้างหน้าในระยะยาว เพื่อรองรับการขยายความเติบโตทางธุรกิจให้บริษัทฯเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดแก่ลูกค้า พนักงานและบุคคลภายนอก

บริษัทฯยึดถือนโยบายข้อนี้อย่างเคร่งครัด ด้วยตระหนักดีว่าลูกค้าทุกคนย่อมมีความต้องการสินค้าและบริการที่ มีทั้งคุณภาพที่ดี มีมาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม ตลอดจนพยายามพัฒนาสินค้าเพื่อสนองความต้องการสำหรับลูกค้าปัจจุบันและอนาคต เป็นการรักษาฐานลูกค้าและชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

บริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกการบริการและการต้อนรับลูกค้า (Service Mind) ให้แก่พนักงานทุกคน เช่น พนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ มีน้ำเสียงที่เป็นมิตร บริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง มีจิตใจพร้อมและเต็มใจบริการ และอำนวยความสะดวกลูกค้าด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ มีความรู้อย่างแท้จริง ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ก่อให้เกิดความประทับใจทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้บริการตลอดจนมีการช่วยเหลือหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะการอนุมัติสินเชื่อ การจ่ายชำระค่างวด หรือบริการหลังการขายที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

จัดทำสัญญาที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า เช่น ต้องชี้แจงเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาโดยละเอียด ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูล และมีสัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้าถือคติ “รากฐานมั่นคง ซื่อตรงต่อสัญญา” อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมาย ส.ค.บ.อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้พนักงานชี้แจงให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันได้เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว ก็จะค่อย ๆ ประนีประนอมชดใช้ค่าเสียหายกันตามความเหมาะส

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อ ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะเน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม เริ่มจากการจัดให้มีการปฐมนิเทศให้รับรู้วัฒนธรรมองค์กร การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ฝึกการสร้างน้ำใจและความจริงใจ มีการประสานงานที่ดี การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัยมีจริยธรรม มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และจงรักภักดีต่อองค์กร อุทิศแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างจริงจัง มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งจะจัดให้มีโดยการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เริ่มจากการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดให้มีการฝึกอบรมประจำเดือน ประจำปี ทั้งแบบภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน การใช้ปัญญาในการหมั่นคิด หาทางแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์พัฒนางานด้วยตัวเอง การขวนขวาย ใฝ่เรียนรู้ การสร้างคุณค่าให้ตัวเอง และผลักดันตนเอง รวมทั้งการตอบสนองในสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนการใช้สติปัญญาให้เฉียบแหลม อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสร้างผู้นำในอนาคต โดยจะให้โอกาสแก่พนักงานเก่าก่อนให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เป็นการยกระดับความเป็นอยู่พนักงานให้สูงขึ้น ตลอดจนนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดกับครอบครัว บุตรหลาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

ทุกหน่วยงานภายในจะกำหนดภารกิจหลัก กลยุทธ์ แผนงานรองรับอย่างเป็นระบบ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย มีการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการทำงานในทุกขั้นตอน และปรับปรุงกระบวนการจัดการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการปรับตัวยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานของแต่ละฝ่าย เป็นการลดค่าใช้จ่ายอันจะส่งผลให้เกิดผลประกอบการที่ดี

พนักงานทุกคนทุกระดับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดมีหนึ่งเสียงเท่ากัน และอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ อีกทั้งการพิจารณาความดีความชอบจะพิจารณาจากผลงานเป็นเกณฑ์ ยึดถือระบบคุณธรรมคือคนดีคนเก่งจึงจะได้รับการปูนบำเหน็จหรือเลื่อนตำแหน่งจะไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่ยึดถือระบบอุปถัมภ์อันหมายถึงการใช้เส้นสายโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ และหากพนักงานในทุกระดับกระทำความผิดก็จะถูกลงโทษทางวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นจะคำนึงถึงความพึงพอใจของพนักงานเป็นหลัก เช่น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกพรั่งพร้อม มีความสะอาดของสถานที่ทำงาน จัดให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ในด้านการปกครองบังคับบัญชาเป็นแบบพี่-น้อง ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม ยกย่องให้เกียรติพนักงานทุกคน มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ โดยการเพิ่มสวัสดิการและปรับรูปแบบให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสม การให้รายได้ที่ดีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการจ่ายโบนัสทุกปี รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ในทุกข์สุขของพนักงานและครอบครัวอยู่เสมอ

แท็กซี่ป้ายแดง

แท็กซี่มือสอง

สินเชื่อรถยนต์

วิธีการชำระเงิน