คณะกรรมการบริหารงาน มี แคปปิตอล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Chief Excutive Officer

คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช

คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช

MR.NATHAPHON KAJONWUTTIDET

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

คุณนันทพร ขจรวุฒิเดช

คุณมินทร์ลิตา รุจนพันธวีร์

MS.MINLITA RUJANAPANTAWEE

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Assistant Managing Director

คุณณกรณ์พงศ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

คุณณกรณ์พงศ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

MR.NAKORNPONG KAJONWUTTIDETPAT

ผู้อํานวยการฝ่ายโซล่าเซลล์

Chief Solarcell Officer

คุณพัฒนโชค คุนาพงษ์กิติ

คุณพัฒนโชค คุนาพงษ์กิติ

MR.PATTANACHOKE KUNAPONGKITI

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

Deputy Chief Support Officer

คุณอัญชลี ศิลปี

คุณอัญชลี ศิลปี

MS.AUNCHALEE SILPEE

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

Chief Operation Officer

คุณกาญจมาส ปิ่นบัณฑิตทรัพย์

คุณกาญจมาส ปิ่นบัณฑิตทรัพย์

MRS.KANCHAMAS PINBUNDITSUB

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและ
บริหารความเสี่ยง

Director of Legal & Risk Management

คุณมณีรัตน์ จงจิตต์

คุณมณีรัตน์ จงจิตต์

MS.MANEERAT JONGJIT