คณะกรรมการบริหารงาน มี แคปปิตอล


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Chief Excutive Officer

คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช

คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช

MR.NATHAPHON KAJONWUTTIDET


กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

คุณนันทพร ขจรวุฒิเดช

คุณนันทพร ขจรวุฒิเดช

MS.NUNTHAPORN KAJONWUTTIDET


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Assistant Managing Director

คุณณกรณ์พงศ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

คุณณกรณ์พงศ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

MR.Nakornpong Kajonwuttidetpat


ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chief Technology Officer

คุณพัฒนโชค คุนาพงษ์กิติ

คุณพัฒนโชค คุนาพงษ์กิติ

MR.PATTANACHOKE KUNAPONGKITIผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

Chief Financial Officer

คุณอัญชลี ศิลปี

คุณอัญชลี ศิลปี

MS.AUNCHALEE SILPEE


ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Chief Human Resource Officer

คุณน้ำอ้อย สุวรรณดี

คุณน้ำอ้อย สุวรรณดี

MRS.NAMOIY SUWANDEE


ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

Chief Operation Officer

คุณกาญจมาส ปิ่นบัณฑิตทรัพย์

คุณกาญจมาส ปิ่นบัณฑิตทรัพย์

MRS.KANCHAMAS PINBUNDITSUB